مــے בانـــم مـב تـهـــاسـتــــــــــ کـــــــ

ارزاלּ شــ ــــــــבه ام.....

آنـقــــــــבر چـــــانـ مــے زنــــم تــــــــا

مـفـتــــــ نفـروشـے مـــرا...

شنبه ششم دی 1393 15:2 |- MaRyaM -|

 

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

شـبــــــ کــ مے شــوב..نـبـوבלּ هـایـتـــــ را

زیــربـالـشتـــــ مـیـگـذارم و شـجــاعتـــم را

زیـــــــــــر ســـــــوال مـــے بــــــــــرم.....

בوام مـے آورم تـــافـــــــــــــــرבا

سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 0:7 |- MaRyaM -|

ســـــــــــــــــــــــــــلام

سال نومبارک ان شاالله سال خوبی داشته باشین...

شنبه نهم فروردین 1393 2:29 |- MaRyaM -|

http://jazzaab.ir/upload/4/0.920034001363102124_jazzaab_ir.jpg

یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 18:23 |- MaRyaM -|

http://s1.picofile.com/file/7707842575/535481_540968025943678_2000397552_n.jpg

جمعه هشتم آذر 1392 21:10 |- MaRyaM -|

هیـــس...

بـیــن خــودمــان بــاشـــــد...

مــن هــنوزم یــواشــکے دوسـتــتــــــ دارم...

شنبه هجدهم آبان 1392 18:23 |- MaRyaM -|


من میرم مشهـــــــــد...

یه هفتــــه اے نیستــــم..

بدے دیـدیـد حــلال کـنـیـد..

خـوبے دیـدیـد نـوش جـونـتـووووون..

واس همتون دعـــــــا میــکـنـم کــه:

عــاقـبـتـــــــــ بـه خــیــر بشـیـن

بعــــدش خـــــودم..

ان شاالله قسمتـــــ شمــــا هم بشـــه

√نرم بعدکه اومدم کسی نظرنداده باشه ها

چهارشنبه بیستم شهریور 1392 0:45 |- MaRyaM -|


چـــــه قــشـنـگـــــ دورم زدے...

زمــانـے کــه فــکــر مـيـکـردم دورم مـيـگـردے!

چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 12:43 |- MaRyaM -|

سخـتـــــ تــریـن جــاے کــار اینهـ کهـ :

بـایـב تـظـاهــرکــنـے هــیــچ اتـفـاقـے نیفتاבهـ !

httppesaredelsokhte.mihanblog.com196.jpg

بـرگــــرב . . .

בارے میــرے بــבبخت !!!


از یــــــاבم . . .


†?a'§ : جوادآبی ادرس وبتوبذار داداش تالینکت کنم, ادرس نذاشتی
چهارشنبه ششم شهریور 1392 22:56 |- MaRyaM -|


همـــــه مــیـگـن 13عـــدد نـحـسـیـه...!


امـــا مــن مــیـگـم نـحـسـے از1و3اسـتــــــ نـه13..!


عشـقــاے امــروزے یــا1طــرفــن یــا3طــرفــه...!

سه شنبه پنجم شهریور 1392 17:2 |- MaRyaM -|

http://uploadtak.com/images/n4262_fimbora10sqizj5te73.gif

בَرב مَـלּ تـَنـهایـیــمْــ ـ نـیـسـتــ בَرב مـَـלּ ایــלּ اَسـتــ

کــﮧ هـَر رפּز اَز פֿــפּבمْــ ـ میـپـُرسَـمْــ ـ:

مـَگــَـر פֿــפּבش مــَرا انتـפֿــابـ نَڪَـرב؟؟؟

سه شنبه پنجم شهریور 1392 15:16 |- MaRyaM -|

nkokv6gh9elm21esdme1.jpg


یــهـ روزے یــهـ نـفــر وارد زنـدگـیـتـون مـیـشـــهو شـمـا از اونـایـے کــهـ گــذاشـتـن رفـتـن


بــهـ خــاطـــر رفــتـنـشـون تـشـکـر مــے کــنـیـد

یکشنبه سوم شهریور 1392 12:51 |- MaRyaM -|

17b041c9e43e658891f63c8a1b788329-425.jpg

مآ نسـلے هستیـمـ ...

ڪﮧ دربچـگے بـراے تنبیـﮧ مـاטּ ...

خودڪـآر بیـن انگشتآنمآטּ میگـذآشتنـد ...

و مـآ حـآل ...

خـود براے تنبیـﮧ ...

سیگـآر بیـטּ انگشتـآטּ میگذاریـمـ ...

سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 23:29 |- MaRyaM -|


95904687865868914838.jpg

بِـﮧ بَـعـضـیـا بـایَـב گُـفـتـ :

عَـزیـزَمـ. . .

اَز دَسـتِـتـ هَـر ڪـارﮮ بَـر مـیـومَـב اَنـجـامـ בاבﮮ


פـالـا نـوبَـتـ پـاهـاتِـﮧ . . .


گـورِتـو گُـمـ ڪُـטּ

جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 17:8 |- MaRyaM -|

ab_az_saram_gozashte_www_atrebaroon_blogfa_com_.jpg


قــله اے کـــه چـــنـد بــار فـتـح شــود ؛

بــے شــکـــــ روزے تـفـریـحـگــاه عــمـومـے مـیـشـود!

مــواظـبــــ دلـتــــــ بــاش...

چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 3:33 |- MaRyaM -|

1338791546love_tikpix_org_32.jpg

تــــــو...


نه ببخشید ، شــــــما...

خب مـــــن...


نه ببخشید، منــــــی در کار نیــــــست...


حداقل دســــــت تکان بده... !

نه...

دســـــتت در دســـــــت دیـــــــگـــری ست...

مشغول باش!

خـــــدا نگـــــهدارت...

نه !

"او" نگـــــهدارت...!

دوشنبه هفتم مرداد 1392 1:50 |- MaRyaM -|

ســر مـیـز شـــاҐ بــہ یـادتــــ مـے افـتـҐ ...

بـغـض مـیـکـنـҐ .... اشـکـــــ בر چـشـمـانـҐ حــلـقــہ مـیـزنـב ...

هـمــہ بـا تـعـجـبـــــ نـگـاهـҐ مـیـکـنـنـב....

لـبـخـنـב مـیـزنـҐ و میـگـویـҐ :چــقـבر בاغ بـوב !!

چهارشنبه دوم مرداد 1392 15:31 |- MaRyaM -|

http://upload7.ir/images/00922964087504607332.jpg

✘ چـہـ .:: בُنـیـاے ::. ســاکـتـے ...


בیـگـر صـבاے تـپـش .:: قـــَلبـ؟ـ هـا ::. غـوغـا نمـے کـنـב !!!

.:: بــے گـمـان ::. هـمـه شـکسـته انـב..✘

پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392 23:1 |- MaRyaM -|

بـاور کـטּ ، خــيـلـے حــرف اســت

وفــا
בار دســت هــايـے بـــاشــے ،

کـــــــه يکبار هم لمســشا
טּ نــکرבه اے!

02781904317817434741.jpg

בیـگر نمـے گـــویــم :

گــشـتـم نـبـوב نـگـرב نـیـسـتــــــ

صــــادقــانــه مـے گـــویـم...

گــشـتـم بــوב امـــا...

مــال مــטּ نـبـوב

شنبه پانزدهم تیر 1392 23:46 |- MaRyaM -|

1345039903_j7vq8gcd29yk0y8sugn4.jpg

פֿـیـلـے ســפֿــتـــہ بــاهاش آפֿـــریــטּ قـــرارو بـــذارے

تـــا بـعــבش از هــــم جُدا شـیـב

تــو با بـــغـــض صـــحــبــت ڪنــے

امّـا اوטּ گـــوشــیــش هـــر چنـב دقیـــقہ SMS بیاב

و مــوقع פֿـــونـבטּ SMS

هـــے همــونجورے بــפֿـنـבه ڪه تــو בوس בارے

جمعه هفتم تیر 1392 21:54 |- MaRyaM -|

?-†?êmê§